Välkommen till Hajpa!

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Hajpa business och ger information om Hajpa-tjänsten som beskrivs nedan.

När du skapar ett Hajpa-konto och när du använder Hajpa samtycker du till dessa användarvillkor.

Bakgrund

Hajpa business är ett svenskbaserat företag som erbjuder ett marknadsföringskoncept till nöjes- och fritidsarrangörer i hela Sverige. Hajpa tillhandahåller ett back-end-system som ansluter till en gästapplikation. Hajpa har lyckats hitta vanliga problem som de flesta nattklubbar/evenemangsarrangörer upplever och har löst dem på effektiva och smidiga sätt, vilket gynnar både gäster och arrangörer av evenemang. Hajpa förser evenemangsarrangörer med ett fantastiskt verktyg för att marknadsföra sina evenemang/aktiviteter som spara kostnader och ökar intäkterna samtidigt som de hjälper gästerna att på ett enkelt sätt hitta sig fram till er. Vi hoppas att du kommer att njuta av våra tjänster!

 1.  Avtalsförhållande

Veescore AB, Reg 559241-4246 ett företag som är etablerat enligt lagarna i Sverige, med registrerad adress på Västra Storgatan 7E, 633 42 Eskilstuna, Sverige tillhandahåller en programapplikation med ett tillhörande webbaserat system för evenemangsarrangörer (Hajpa business) som möjliggör marknadsföring av evenemang och aktiviteter. Genom att ladda ner applikationen (Hajpa Business) accepterar användaren att vara bunden av dessa användarvillkoren och ingå ett avtal mellan Användaren (Evenemangarrangören) och Veescore AB. Evenemangsarrangören representerar och garanterar att den är en registrerad organisation och med god status och följer svensk lagstiftning.

 1. Dina åtaganden

I utbyte mot vårt åtagande att tillhandahålla tjänsten kräver vi att du gör nedanstående åtaganden gentemot oss.

Vi vill att vår tjänst ska vara öppen och inkluderande som möjligt, men vi vill också att den ska vara säker och trygg att använda och i enlighet med gällande lagstiftning. Därför är det nödvändigt att du underkastar dig vissa restriktioner innan du kan bli en del av Hajpa Community.

2.1 

Du måste vara ett svenskt registrerat företag eller organisation för att använda tjänsten.

2.2

Du får inte tidigare ha haft ett konto som inaktiverats av oss på grund av någon lagöverträdelse eller på grund av att du brutit mot någon av våra policyer.

2.3

Du får inte stjäla andras identitet eller tillhandhålla felaktig information, du måste förse oss med korrekt uppdaterad information (inklusive registreringsinformation). Du får inte heller skapa ett konto för någon annan om du inte fått denna persons uttryckliga medgivande.

2.4

Du får inte göra något olagligt, vilseledande eller bedrägligt och du får inte göra något i illegalt eller otillåtet syfte

2.5

Du får inte göra något som stör eller försämrar tjänstens avsedda funktion.

2.6

Du får inte försöka skapa konto eller skaffa tillgång till eller samla in information på obehöriga sätt. Detta inkluderar att skapa konto eller samla information på ett automatiserat sätt utan vårt uttryckliga tillstånd.

2.7

Du får inte försöka köpa, sälja, Låna ut eller överföra någon aspekt av ditt konto (inklusive ditt användarnamn), och heller inte be om, samla in eller använda andras användares inloggningsuppgifter.

2.8

Du får inte publicera privat eller konfidentiell information eller göra något som gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.

2.9

Du får inte publicera rasistisk eller sexistisk information eller någon information av något slag som kan betraktas som förnedrande för en annan individ.

 1. Ytterligare rättigheter som är förbehållna oss

3.1

Om du väljer ett namn eller en liknande identifiering för ditt konto kan vi komma att ändra det om vi anser att det är lämpligt eller nödvändigt (till exempel om det gör intrång i någon annans immateriella rättigheter eller utger sig för att vara en annan användare).

3.2

Om du använder innehåll som omfattas av immateriella rättigheter som vi har och som vi gör tillgängliga i vår tjänst (till exempel bilder, design eller video som vi tillhandahåller och som du lägger till i innehåll som du skapar eller delar med andra), behåller vi våra rättigheter till detta innehåll.

3.3 

Du måste inhämta skriftligt tillstånd från oss, eller ha tillstånd enligt en öppen källkodslicens, för att få modifiera, skapa härledningar av, dekompilera eller på annat sätt försöka extrahera källkod från oss.

Communityregler

Vi vill att Hajpa ska fortsätta vara en säker plats där du kan marknadsföra dina event och aktiviteter. Hjälp oss att vårda denna Community. Publicera bara din egen information och dina egna bilder och följ alltid lagen. Respektera alla på Hajpa och publicera inte nakenbilder.

Hajpa speglar vår Communitys mångfald av kultur, kön och åldrar. Vi har lagt mycket tid på att tänka igenom vad det är som skapar en säker och öppen miljö för alla.

Vi har utformat Community reglerna så att du kan hjälpa oss vårda och skydda denna fantastiska Community. När du använder Hajpa godkänner du dessa regler och våra användarvillkor. Vi lägger stort värde vid de här reglerna och det hoppas vi att du också gör. Om du bryter mot dem kan det leda till att innehåll tas bort, att konto inaktiveras eller till andra begränsningar.

Dela bara bilder du själv skapat eller har rätt att dela

Som alltid gäller att du skall äga rätt att publicera det du publicerar på Hajpa. Tänk på att publicera autentiskt innehåll och publicera inget som du har kopierat eller hämtat från internet och som du inte har rätt att publicera. 

Följ lagen

På Hajpa är det inte tillåtet att stödja eller lovorda terrorism, organiserad brottslighet eller hatgrupper. Det är inte heller tillåtet att erbjuda sexuella tjänster, köpa och sälja vapen, alkohol och tobaksprodukter mellan privatpersoner eller att köpa och sälja olagliga eller receptbelagda läkemedel, ingen får samordna tjuvjakt eller försäljning av utrotningshotade arter eller delar av dem.

Följ alltid lagen när du ska marknadsföra eller sälja reglerade varor. Vi har nolltolerans när det gäller marknadsföring av sexuellt innehåll som omfattar minderåriga.

Borttagning av innehåll och inaktivering eller avslutande av ditt konto

 • Vi kan ta bort innehåll eller information som du delar i tjänsten om vi tror att det/den bryter mot dessa användarvillkor eller våra policyer, eller om vi enligt lag är ålagda att göra detta. Vi kan vägra att tillhandahålla eller sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten till dig (inklusive uppsägning och/eller inaktivering av ditt konto) direkt om du: tydligt, allvarligt eller vid upprepade tillfällen bryter mot dessa användarvillkor eller våra policys, om du vid upprepade tillfällen gör intrång i andras immateriella rättigheter eller om lagen kräver att vi gör det. I lämpliga fall meddelar vi dig om vi tar bort innehåll från dig som bryter mot användarvillkoren eller inaktivera eller säga upp ditt konto.

Vem har rättigheter enligt detta avtal?

 • Detta avtal ger inte rättigheter åt någon tredje part.
 • Du får inte överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan vårt medgivande.
 • Våra rättigheter och skyldigheter kan övergå till andra. Detta skulle till exempel kunna inträffa vid ändrade ägarförhållanden (som vid en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar) eller med stöd av lag eller beslut från domstol eller myndighet.

Vem är ansvarig om någonting skulle hända?

 • Vi kommer att tillämpa rimlig kompetens och aktsamhet för att tillhandahålla vår tjänst till dig och för att göra detta i en miljö som är säker och felfri, men vi kan inte garantera att vår tjänst alltid kommer att fungera utan störningar, fördröjningar eller fel. Förutsatt att vi har agerat med rimlig kompetens och aktsamhet bär vi inget ansvar för: förluster som inte orsakats av vårt brott mot de här villkoren eller i övrigt på grund av våra handlingar, förluster som inte rimligtvis är förutsägbara av dig eller oss vid tillfället då de här villkoren börjar gälla, kränkande, olämpligt, obscent, olagligt eller i övrigt stötande innehåll som publicerats av andra som du kan påträffa inom vår tjänst och andra händelser bortom vår kontroll.
 • Ovanstående varken utesluter eller begränsar vårt ansvar vid dödsfall, personskada eller bedrägeri till följd av vår försummelse. Det utesluter eller begränsar heller inte vårt ansvar för andra händelser där lagen inte tillåter oss att göra det. 
 • Force majeure – Part är befriad från ansvar för brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför parts kontroll såsom exempelvis olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, pandemi, konflikt på arbetsmarknaden, handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon part inte uttryckligen tagit ansvar för. Så snart sådan omständighet undanröjts skall part fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet.
  För att befrias från förpliktelse enligt detta avtal skall part, så snart sådan omständighet blir känd för parten, utan dröjsmål underrätta den andra parten.

Icke efterfrågat material

Vi uppskattar alltid feedback och förslag, som vi kan komma att använda utan restriktioner eller någon skyldighet att kompensera dig, och vi är heller inte skyldiga att hålla sådan feedback eller sådana förslag konfidentiella. 

Uppdatering av dessa villkor

Ändringar i vår tjänst och i våra policyer kan medföra ändringar även i dessa användarvillkor så att de korrekt återspeglar vår tjänst och våra policyer. Såvida inget annat krävs enligt lag meddelar vi dig (till exempel via vår tjänst) minst 7 dagar innan vi gör ändringar i dessa användarvillkor, och ger dig möjlighet att granska dem innan de träder i kraft. Om du därefter fortsätter att använda tjänsten är du bunden av de uppdaterade användarvillkoren. Om du inte vill samtycka till dessa användarvillkor eller uppdaterade användarvillkor kan du ta bort ditt konto.